• Iedere donderdag nieuwe promoties
 • Thuislevering vanaf €5,95
 • Gratis ophalen in de winkel vanaf €150
 • Bezorgd tot aan je voordeur van 7u tot 21u
 • Gepersonaliseerde voordelen met je SuperPlus-kaart

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op 29 december 2021

Delhaize Le Lion/De Leeuw Comm. VA (‘Delhaize’) neemt uw privacy en uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.

Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe Delhaize uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt, zowel algemeen als wanneer u deze website bezoekt, op de website shopt en/of uw Plus-kaart gebruikt. De gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming.

U kunt deze privacyverklaring op verschillende manieren lezen. Wenst u een uitgebreide uitleg over hoe Delhaize persoonsgegevens verwerkt, lees dan deze verklaring vanaf hoofdstuk 1. Wenst u beter te begrijpen hoe Delhaize een bepaalde verwerking van persoonsgegevens organiseert, ga dan onmiddellijk naar hoofdstuk 10. Daar vindt u precieze informatie per categorie van verwerkingsactiviteiten.

We kunnen deze privacyverklaring samenvatten in de volgende 6 punten

 • Delhaize verwerkt voornamelijk uw identificatie- en/of contactgegevens om uw bestellingen klaar te zetten en/of te leveren (indien u online bestelt), in het kader van ons getrouwheidsprogramma om u getrouwheidspunten en gerichte promoties te verstrekken (als u een Plus-kaart heeft die geregistreerd werd), en voor gerechtvaardigde doeleinden (zoals het opmaken van statistieken en ter bestrijding van fraude);
 • Indien u een Plus-kaart gebruikt, en indien u uw toestemming daartoe heeft gegeven, worden uw aankopen geanalyseerd om u de meest relevante promoties aan te bieden (bvb. via onze Plus-bonnen die u verkrijgt in onze winkels). Uiteraard kan u ook steeds anoniem shoppen in onze winkels. Het is niet verplicht een Plus-kaart te gebruiken. Bepaalde aanbiedingen en voordelen zijn echter enkel beschikbaar voor Plus-kaarthouders;
 • Uw identificatie en contactgegevens worden onder geen beding met derde partijen gedeeld voor commerciële doeleinden indien u daar geen uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven;
 • Om u elektronische nieuwsbrieven te kunnen toesturen, vragen wij steeds uw toestemming;
 • Uw persoonsgegegevens worden in principe binnen de EU bewaard. Indien wij samenwerken met dienstverleners gevestigd buiten de EU, hebben we de nodige waarborgen voorzien om ervoor te zorgen dat zij uw gegevens op gepaste wijze beveiligen en u steeds uw rechten kunt uitoefenen;
 • U kunt uw rechten uitoefenen door in te loggen met uw online account, daar kunt u uw gegevens inzien, verbeteren of uitschrijven/inschrijven van onze elektronische marketingcommunicatie. U kunt ook steeds terecht bij onze klantendienst om uw rechten uit te oefenen.

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, kan u ons contacteren via info@delhaize.be.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Delhaize Le Lion/De Leeuw Comm. VA, Osseghemstraat 53, 1080 Brussel (hierna “Delhaize” of “wij”). Voor de gegevens van de Plus-kaart is ook Points Plus Punten N.V., dochteronderneming van Delhaize verantwoordelijk voor de verwerking.

De functionaris voor de gegevensbescherming bij Delhaize kunt u contacteren via dataprotection@delhaize.be. Indien u vragen heeft in verband met uw rechten, vragen wij u wel eerst de klantendienst te contacteren via info@delhaize.be. Alle informatie over het uitoefenen van uw rechten vindt u in hoofdstuk 7.

2. De verwerking van persoonsgegevens

Onder “persoonsgegevens” begrijpen wij alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Onder “verwerking” begrijpen wij een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld met het oog op verwerking en hoe verwerken wij deze gegevens?

Bij Delhaize zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving,  op een adequate, relevante manier en dat deze verwerking beperkt is tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. Persoonsgegevens die Delhaize doorgaans over u verzamelt, zijn:

 • Identificatiegegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, leeftijd...;
 • Contactgegevens zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.;
 • Klantgegevens zoals Plus-kaartnummer, getrouwheidspunten, accountnummer, enz.;
 • Transactiegegevens van aankopen in de winkel of via de webshop; desgevallend betaalgegevens wanneer er op onze webshop online wordt betaald.
 • Informatie over aankoopgedrag in de winkel en op de website, klantenprofiel, klantensegment (zoals wijnliefhebbers, familie met kinderen, enz – dit segment wordt afgeleid van uw aankopen, Delhaize winkel waar u gewoonlijk gaat winkelen, enz.;
 • Informatie over uw online gedrag zoals klikgedrag op onze website, pagina's die u bezoekt;
 • Beelden;
 • Gegevens met betrekking tot klachten, vragen en opmerkingen.
Wij verzamelen en verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens tenzij wij hiervoor uw expliciete toestemming hebben gekregen of daartoe verplicht worden door een wettelijke bepaling. Zo kunnen we gegevens over allergieën verwerken indien u deze met ons deelt, bvb. indien u een vraag stelt omtrent allergenen aan onze klantendienst. Wij houden deze gegevens enkel bij om uw vraag te kunnen beantwoorden en als bewijs van het antwoord dat wij u gegeven hebben.

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Delhaize verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zal gegevens dus niet verder gebruiken op een met die doeleinden onverenigbare wijze.

In hoofdstuk 10 van deze privacyverklaring vindt u concretere informatie over het gebruik van uw gegevens en over de rechtsgronden op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze rechtsgronden zijn:

 • Gerechtvaardigd belang. In bepaalde situaties is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Delhaize. In die gevallen zullen wij een afweging maken en nagaan of uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden als klant niet zwaarder doorwegen;
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst die u met Delhaize heeft gesloten of voor de uitoefening van precontractuele maatregelen die op uw verzoek werden genomen;
 • Toestemming. Delhaize zal toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken voor bepaalde doeleinden (zoals voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven). 
Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken. Indien wij uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, kan u steeds aangeven dat uw belang zwaarder doorweegt.
Indien wij uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, kan u steeds vragen deze verwerking, inclusief de profilering voor marketingdoeleinden stop te zetten,. In dit geval is het mogelijk dat u onze promoties niet meer kan verkrijgen of dat u de Plus-kaart niet meer kan gebruiken.

Meer informatie over uw rechten vindt u in hoofdstuk 7.

5. Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Binnen Delhaize: Indien noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten binnen Delhaize, dat bestaat uit de Delhaize Le Lion/De Leeuw Comm. VA, haar dochterondernemingen en aangesloten franchisenemers waarvan een lijst op verzoek kan worden bekomen. Deze entiteiten zullen de gegevens uitsluitend voor dezelfde doeleinden gebruiken als vermeld in de privacyverklaring. Delhaize heeft de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die binnen Delhaize, haar dochterondernemingen en aangesloten franchisenemers worden uitgewisseld, naar behoren beschermd worden in lijn met de toepasselijke regelgeving. Verdere informatie over deze veiligheidsmaatregelen kan u terugvinden in hoofdstuk 9.

Buiten Delhaize: Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met derde partijen die aan ons specifieke diensten verlenen of die u informatie willen sturen over hun producten en diensten, bijvoorbeeld in het kader van:

Delhaize Home Delivery en e-commerce diensten

 • Postdiensten of transportdiensten voor het leveren van producten die u heeft besteld;
 • Supply chain dienstleveranciers die de bestelde goederen klaarzetten.
Marketing
 • Marketing- en promotiebureaus die ons helpen effectieve reclamecampagnes en acties te creëren, of die het beheer van onze sociale media pagina’s opvolgen;
 • Gegevensanalysten die ons ondersteunen bij het analyseren van uw koopgedrag en voorkeuren als Delhaize klant;
 • Derde partijen met betrekking tot wie u ons expliciete toestemming heeft gegeven om uw gegevens met hen te delen (bvb indien wij in het kader van een wedstrijd aangeboden door Delhaize gebruik maken van een leverancier voor wie expliciet een opt in wordt bekomen).
Derde partijen die u informatie willen sturen over hun producten en diensten kunnen dit gebruikelijk enkel doen via nieuwsbrieven die u van Delhaize krijgt indien u daarvoor bent ingeschreven. Uw identificatiegegevens worden NIET met deze partijen gedeeld (behalve indien u ons daarvoor uw expliciete toestemming geeft). Zo wordt vermeden dat uw gegevens voor een niet aanvaardbaar doel worden hergebruikt door deze partijen.

Klantendienst
 • Bureaus die ons helpen uw vragen te beantwoorden (bvb via sociale media).
Partners
 • Delhaize werkt soms samen met externe partners die u Plus-punten kunnen geven in het kader van een actie of samenwerking. Deze partners hebben wel geen toegang tot uw gegevens. Zij kunnen u enkel punten geven bij het gebruik van uw Plus-kaart.
Website
 • Web analytics tools, zoals Google of Omniture. Meer informatie hieromtrent vindt u in het hoofdstuk over cookies.
Andere derden die diensten verlenen in onze naam en volgens onze instructies, zoals bijvoorbeeld
 • Database managers (dienstleveranciers die het beheer van de databanken opvolgen en ervoor zorgen dat uw gegevens geupdated kunnen worden);
 • IT-leveranciers van systemen en applicaties die in onze winkels draaien;
 • Derde-partij consulenten;
 • Printdienstverleners.
Wij verzekeren dat derde partijen enkel toegang hebben tot uw persoonsgegevens in zoverre dat dit nodig is om hun taken uit te voeren en dat ze zich ertoe verbonden hebben de gegevens op een veilige en confidentiële manier te verwerken en ze uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Verplichte doorgiftes

In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om persoonsgegevens over u door te geven.

Dat is het geval wanneer een wet, regelgeving of gerechtelijke procedure (zoals een gerechtelijk bevel) ons hiertoe verplicht of wanneer overheidsinstanties of politiediensten ons hierom verzoeken in het kader van acties ter handhaving van de wet. Ook is het mogelijk dat wij menen dat het, om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke fraude of illegale activiteiten, noodzakelijk of wenselijk is om gegevens over u door te geven.

Andere gevallen

Indien alle of een deel van onze activiteiten of activa worden verkocht of overgedragen, behouden wij ons het recht voor om alle gegevens over u over te dragen. In dat geval zullen wij de nodige inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de verkrijger uw gegevens gebruikt op een manier die in overeenstemming is met deze privacyverklaring. Bij een dergelijke overdracht dient u voor vragen over uw verwerking van de gegevens contact op te nemen met de verkrijger.

6. Overdracht van gegevens naar het buitenland

Het kan gebeuren dat we uw gegevens overdragen naar servers in een ander land dan waar u woont of naar derde partijen die uw gegevens kunnen (laten) verwerken in het buitenland namens ons en volgens onze instructies. Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, in het bijzonder door een van onze websites te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens naar het buitenland overdragen, hetgeen meestal kadert in de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Wij doen dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en indien het gegevensbeschermingsniveau in dat land niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in de EER, voorzien wij gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen (meestal in de vorm van de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie). Op die manier verzekeren wij dat uw persoonsgegevens die naar derde partijen buiten de EER worden doorgezonden, verwerkt worden met dezelfde zorg als in België.

Meer informatie per verwerkingsactiviteit vindt u in hoofdstuk 10.

7. Uw rechten

Bij Delhaize streven wij naar transparantie, niet alleen met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, maar ook omtrent de rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u herinneren aan het bestaan van uw rechten in de hierna volgende secties.

Delhaize verbindt zich ertoe onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek met betrekking tot een van onderstaande rechten te antwoorden op uw verzoek. Uw verzoek wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat uw aanvraag compleet is, dit houdt ook in dat wij van u een identiteitsbewijs verkregen hebben overeenkomstig de hierna beschreven procedure, of dat wij op een andere manier zekerheid hebben gekregen van uw identiteit. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden verlengd worden. In dat geval stellen wij u in elk geval zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek in kennis van dergelijke verlenging.

7.1. Recht op toegang tot uw gegevens

Vooreerst heeft u het recht om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

Volgens de wetgeving heeft u eveneens het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden; de betrokken categorieën van persoonsgegevens; de  categorieën van ontvangers van persoonsgegevens; indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, (of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen); het recht op rectificatie of gegevenswissing, het recht op beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (zijnde de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit); de bron van de gegevens indien deze niet bij u werden verzameld; het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering; en de waarborgen die genomen worden om persoonsgegevens te beschermen in geval deze worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie.

Al deze informatie vindt u in deze privacyverklaring. Hoofdstukken 7 en 10 geven hier, per verwerking, duidelijke antwoorden op.

Om inzage en een kopie te verkrijgen van de informatie die wij over u verwerken, kunt u:

 • inloggen met uw login en paswoord op uw Delhaize account op de website delhaize.be. Op die manier kunt u uw persoonsgegevens online raadplegen.
 • contact opnemen met de Klantendienst via info@delhaize.be. Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, kan men uw identiteit controleren om te voorkomen dat uw gegevens aan derden wordt verstrekt.
Hoe kan ik mijn identiteit bewijzen?
U kunt uw identiteit bewijzen met eender welk door u gekozen bewijsmiddel, bijvoorbeeld een kopie van uw rijbewijs of van uw internationaal paspoort. U kan dit ook doen door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart door te geven. Omdat emails niet altijd veilig zijn, raden wij u aan het nummer van het document en uw pasfoto af te dekken en melding te maken van het feit dat deze kopie werd gemaakt om door te sturen naar Delhaize.

Na gebruik zal Delhaize deze kopieën vernietigen.

7.2. Recht op rectificatie, beperking en wissing van uw gegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens te (laten) corrigeren indien deze onjuist zijn.

U kan dit recht uitoefenen door:

 • in te loggen op uw Delhaize online account en de aanpassingen/verbeteringen online in te voeren.
 • contact op te nemen met de Klantendienst via info@delhaize.be, het online formulier (https://www.delhaize.be/nl-be/onlineForm) of via 0800 95 713. Delhaize kan dan uw identiteit controleren indien er geen zekerheid is hierover. Hieronder vindt u een procedure die gebruikt kan worden om de identiteit te kunnen bewijzen.
U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, d.w.z. de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten, zonder ze te laten verwijderen uit onze databanken. Dit recht kan enkel worden gebruikt in de gevallen die door de wet worden voorzien, bijvoorbeeld gedurende de periode waarin wij de juistheid nakijken van betwiste gegevens, of in afwachting van een antwoord op uw bezwaarmaking.

U heeft eveneens het recht de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen in de volgende gevallen:
 • Indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
 • Indien u de toestemming waarop de verwerking van persoonsgegevens berust, intrekt en er geen andere rechtsgronden zijn voor de verwerking;
 • Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;
 • Indien uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden;
 • Indien uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
U kan dit recht uitoefenen door contact op te nemen met de Klantendienst via info@delhaize.be, het online formulier (https://www.delhaize.be/nl-be/onlineForm) of via 0800 95 713.

De Klantenservice kan u vragen om uw identiteit te verifiëren als ze er niet zeker van zijn. Wij willen voorkomen dat uw gegevens door derden worden gewijzigd. Hieronder volgt een procedure om uw identiteit te bewijzen.

Hoe kan ik mijn identiteit bewijzen?
U kunt uw identiteit bewijzen met eender welk door u gekozen bewijsmiddel, bijvoorbeeld een kopie van uw rijbewijs of van uw internationaal paspoort. U kan dit ook doen door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart door te geven. Omdat emails niet altijd veilig zijn, raden wij u aan het nummer van het document en uw pasfoto af te dekken en melding te maken van het feit dat deze kopie werd gemaakt om door te sturen naar Delhaize.

Na gebruik zal Delhaize deze kopieën vernietigen.


Wij verwijzen u ook naar onze algemene voorwaarden van de Plus-kaart die u verplicht uw gegevens steeds te laten aanpassen indien ze veranderd zijn.

7.3. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze verder over te dragen indien:

 • De verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming, en
 • De verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
U kan dit recht uitoefenen door contact op te nemen met de Klantendienst via info@delhaize.be, via het online formulier (https://www.delhaize.be/nl-be/onlineForm) of via 0800 95 713.

Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, zal men uw identiteit controleren conform de procedure zoals in vorige secties al werd uitgelegd.

Hoe kan ik mijn identiteit bewijzen?
U kunt uw identiteit bewijzen met eender welk door u gekozen bewijsmiddel, bijvoorbeeld een kopie van uw rijbewijs of van uw internationaal paspoort. U kan dit ook doen door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart door te geven. Omdat emails niet altijd veilig zijn, raden wij u aan het nummer van het document en uw pasfoto af te dekken en melding te maken van het feit dat deze kopie werd gemaakt om door te sturen naar Delhaize.

Na gebruik zal Delhaize deze kopieën vernietigen.

7.4. Recht om de toestemming voor het gebruik van gegevens voor direct marketing \\(incl profilering\\)

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ePrivacy regelgeving hebben wij uw specifieke, voorafgaandelijke toestemming nodig om u direct marketing te kunnen sturen via elektronische communicatie (zoals e-mail, sms, enz.). U heeft nadien echter ten allen tijde het recht om gratis en op eerste verzoek uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden in te trekken.

U kan dit recht uitoefenen:

 • Door u uit te schrijven van de marketing communicatie (onderaan elke  communicatie wordt hiervoor een link voorzien).
 • Via uw klantenprofiel in uw online account op de website (www.delhaize.be), waar u uw voorkeuren voor marketing communicatie kan aangeven in uw persoonlijke profielpagina.
 • Door ons te contacteren via info@delhaize.be, via het online formulier (https://www.delhaize.be/nl-be/onlineForm), of via 0800 95 713. Onze Klantenservice kan u vragen om uw identiteit te verifiëren als ze er niet zeker van zijn. Hieronder volgt een procedure om uw identiteit te bewijzen.
Om u uit te schrijven van de papieren, geadresseerde, marketing communicatie, kan u ons contacteren via het online formulier (https://www.delhaize.be/nl-be/onlineForm), of via 0800 95 713. Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, kunnen wij een bewijs van identiteit vragen.

Om u specifiek te verzetten tegen profilering voor commerciële doeleinden, kan u dit doen via uw online account op de website www.delhaize.be (volg de tab "onze gepersonaliseerde diensten") of kan u dit aan onze Klantendienst vragen bij voorkeur door gebruik van ons online formulier (https://www.delhaize.be/nl-be/onlineForm). Indien u dit vraagt, zal Delhaize uw aankoopgedrag en uw transactionele gegevens niet meer analyseren. Delhaize zal ook geen voorspellende analyse meer maken van de producten die u mogelijks kunnen interesseren. Als u dit wenst, kunt u wel nog algemene commerciële communicatie verkrijgen (blijf dan zeker ingeschreven op onze nieuwsbrieven). Deze communicatie kunnen nog gepersonaliseerd zijn (u wordt met uw naam aangeschreven, u krijgt de communicatie in uw taal, u krijgt de communicatie voor uw regio), maar de inhoud ervan zal in geen geval gebaseerd zijn op uw aankoopgedrag, en kan dus minder relevant voor u zijn. Indien het onmogelijk is u een communicatie te sturen zonder dat er een profilering gebeurt, zullen wij simpelweg stoppen u de communicatie te sturen.
 
Wat commerciële communicatie betreft die u in papiervorm wordt aangeboden (Plus bonnen in de winkel, coupon books die u worden toegestuurd), kan het zijn dat u nog gedurende enkele weken een geprofileerd exemplaar krijgt (6-9 weken), zelfs nadat u zich heeft verzet tegen profilering. Dit komt omdat deze communicatie lang op voorhand geprint/voorbereid worden. 
 
U kan ook nog tevredenheidsenquêtes krijgen. Deze houden geen direct marketing in, ze worden niet gemaakt op basis van een analyse van uw aankoopgedrag of van uw profiel. Indien u deze niet meer wenst te krijgen, kunt u zich steeds uitschrijven. 

Hoe kan ik mijn identiteit bewijzen?
U kunt uw identiteit bewijzen met eender welk door u gekozen bewijsmiddel, bijvoorbeeld een kopie van uw rijbewijs of van uw internationaal paspoort. U kan dit ook doen door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart door te geven. Omdat emails niet altijd veilig zijn, raden wij u aan het nummer van het document en uw pasfoto af te dekken en melding te maken van het feit dat deze kopie werd gemaakt om door te sturen naar Delhaize.

Na gebruik zal Delhaize deze kopieën vernietigen.

7.5. Recht om zich te verzetten tegen het gebruik van gegevens voor andere doeleinden \(incl profilering\)

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen het gebruik, inclusief de profilering, van uw persoonsgegevens, indien deze door ons gebruikt en verwerkt worden ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (een overzicht van deze gerechtvaardigde belangen vindt u per activiteit terug in hoofdstuk 10).

Zodra u uw recht van verzet uitoefent, stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren om de gegevens alsnog te verwerken, die zwaarder doorwegen dan uw belangen als klant; of indien wij uw gegevens in de toekomst nodig kunnen hebben voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U kan dit recht uitoefenen door contact op te nemen met de Klantendienst via info@delhaize.be, via het online formulier (https://www.delhaize.be/nl-be/onlineForm) of via 0800 95 713. Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, kan men uw identiteit controleren conform de procedure zoals in vorige secties al werd uitgelegd.

Hoe kan ik mijn identiteit bewijzen?
U kunt uw identiteit bewijzen met eender welk door u gekozen bewijsmiddel, bijvoorbeeld een kopie van uw rijbewijs of van uw internationaal paspoort. U kan dit ook doen door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart door te geven. Omdat emails niet altijd veilig zijn, raden wij u aan het nummer van het document en uw pasfoto af te dekken en melding te maken van het feit dat deze kopie werd gemaakt om door te sturen naar Delhaize.

Na gebruik zal Delhaize deze kopieën vernietigen.

7.6. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft steeds het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Dit zal waarschijnlijk de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit zijn, waarvan u de contactgegevens kan terugvinden op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

8. Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.

De bewaringstermijn is afhankelijk van het doel waarvoor persoonsgegevens verzameld worden. Wij gebruiken het doeleinde dan ook als één van de criteria om te bepalen hoe lang wij uw persoonsgegevens bijhouden. Andere criteria kunnen bijvoorbeeld zijn: onze wettelijke verplichting om uw gegevens voor een wettelijk bepaalde termijn bij te houden of de duurtijd van de periode waarvoor we met u een klantenrelatie aangaan of diensten aan u leveren.

In hoofdstuk 10 vindt u, per verwerking, meer uitleg over de bewaartermijnen.

Wij verbinden ons ertoe om na afloop van de bewaringstermijn de persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden op een veilige manier te wissen, te vernietigen of te anonimiseren.

9. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

Concreet worden uw persoonsgegevens, onder andere, beschermd door de volgende technische veiligheidsmaatregelen:

 • Technische toegangscontroles;
 • Encryptie;
 • Anti-virusscans;
 • Logging van gegevens en toegang;
 • Back-ups.
Concreet worden uw persoonsgegevens, onder andere, beschermd door de volgende organisatorische veiligheidsmaatregelen:
 • Fysieke toegangscontroles, bijvoorbeeld via badges, bewakingsagenten;
 • Beleidslijnen en –procedures, beschreven in onze veiligheidspolicy, Incident Response Plan;
 • Aanstelling van een dienst voor gegevensbescherming (Information Security Office);
 • Confidentialiteitsclausules of contracten met onze werknemers, consultants, dienstverleners;
 • Gespecialiseerde teams, bijvoorbeeld voor Incident Response Management.

10. Meer precieze uitleg over verwerkingen

Delhaize verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Indien u bijvoorbeeld een Plus-kaart heeft, deelneemt aan wedstrijden, online shopt, tevredenheidsenquêtes invult of onze app gebruikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Welke gegevens wij bijhouden, op welke wettelijke basis, waarvoor wij die gebruiken en hoelang, wordt u in de volgende secties uitgelegd. Ook informeren wij u over mogelijke doorgiften buiten de Europese Unie.

10.1. Marketing & Getrouwheidsprogramma : de Plus-Kaart

Gegevens die we verwerken

Delhaize verzamelt persoonsgegevens over u wanneer u zich inschrijft voor de Plus-kaart via het Plus-kaartinschrijvingsformulier (dit kan via een papieren formulier in de winkel of via de website www.delhaize.be.) Daarnaast verzamelt Delhaize informatie over uw aankoopgedrag telkens uw Plus-kaart wordt gescand.

Persoonsgegevens die Delhaize doorgaans over u verzamelt in het kader van de Plus-kaart zijn:

 • Identificatiegegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum, geslacht enz.;
 • Contactgegevens zoals woonplaats (adres, postcode), e-mailadres, telefoonnummer enz.;
 • Klantgegevens zoals het nummer van de Plus-kaart, getrouwheidspunten;
 • Socio-demografische gegevens, profielen en segmenten: bijkomende gegevens die u met ons heeft gedeeld of die wij uit het gebruik van uw Plus kaart halen, zoals het feit dat u kinderen heeft, de regio waar u uw boodschappen doet, de categorieën van producten die u graag koopt (wijn, bio, voorbereide gerechten, enz.)
 • Informatie over inschrijvingen/abonnementen, zoals voor de Delhaize Newsletter;
 • Transactiegegevens van aankopen in de winkel of via de webshop;
 • Gegevens die wij van derden krijgen indien zij die gegevens met ons mogen delen (bvb het feit dat u verhuisd bent, indien u dit aan de postdiensten heeft gemeld en zij dit met ons mogen delen). Onze databankmanager zorgt voor de kwaliteit van de gegevens die we hebben. Deze dienstverlener kan de gegevens updaten of corrigeren op basis van informatie waarover hij wettelijk beschikt.
Waarvoor gebruiken we deze gegevens en op welke rechtsgrond?

Delhaize gebruikt de informatie die via de Plus-kaart wordt verzameld om u Plus-punten te geven, voor het beheer van ons klantenbestand en om u interessante aanbiedingen voor te stellen op basis van een analyse van uw aankoopgedrag en klantenprofiel. In de toekomst zal Delhaize u, met uw toestemming, nog meer gepersonaliseerde en relevante diensten aanbieden.

Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht van de doeleinden en de rechtsgronden op basis waarvan we de gegevens die wij over u verzamelen, gebruiken:

Noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst: Wij gebruiken uw gegevens om door u gevraagde diensten te kunnen leveren, d.i. voor het aanbieden van getrouwheidspunten op basis van uw aankoopgedrag in de context van ons getrouwheidsprogramma;

Gerechtvaardigd belang. In bepaalde situaties is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Delhaize en voor het aanbieden van een betere service aan het Delhaize cliënteel. In die gevallen zullen wij een afweging maken en nakijken of uw belang en/of uw fundamentele rechten en vrijheden als klant niet zwaarder doorwegen. Uw persoonsgegevens worden op grond van deze wettelijke basis door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Om het klantenbestand te beheren in het Delhaize Getrouwheidsprogramma, namelijk om het klantenbestand te segmenteren en klanten in te delen in verschillende categorieën;
 • Om de kwaliteit van de gegevens hoog te houden en het klantenbestand up-to-date te houden met juiste informatie;
 • Om uw tevredenheid als klant na te gaan, analyses te maken en de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren;
 • Om statistische analyses over de aankopen van onze klanten uit te voeren. Deze analyses kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om ons assortiment, de organisatie van onze winkels en in onze winkel aan te passen
 • Om u onze Coupon book en Plus bonnen te kunnen sturen (dit zijn de gepersonaliseerde voordelen van Delhaize die geleidelijk aan vervangen zullen worden door digitale diensten). .
 • Om met u te kunnen communiceren en een goede klantenservice te kunnen verzekeren;
 • Om het risico op diefstal en fraude te verminderen;
 • Om bewijs te verzamelen in het geval een onderzoek wordt ingesteld bij diefstal of fraude.
Toestemming. Indien u daartoe uw toestemming geeft, gebruikt Delhaize uw gegevens:
 • Om u direct marketing toe te sturen via de Delhaize newsletters (Mydelhaize, e-commerce newsletter, enz) of andere elektronische kanalen (bvb sms);
 • Om ervoor te zorgen dat u de aanbiedingen en promoties ontvangt die voor u het meest relevant zijn, op basis van een analyse van uw aankoopgedrag, uw surfgedrag op onze website en de Delhaize App, en uw klantenprofiel;
 • Om de productkwaliteit te verbeteren door u als consument te rekruteren om bepaalde producten te testen;
 • Om foto’s van u te publiceren op onze website of op sociale media;
 • Om andere verwerkingen te doen die u duidelijk worden uitgelegd op het moment dat wij uw toestemming vragen.
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ePrivacy regelgeving heeft Delhaize uw specifieke, voorafgaandelijke toestemming nodig om u direct marketing te kunnen toesturen via elektronische communicatie (e-mail, sms, enz.).

U kan zich ten allen tijde gratis verzetten tegen het gebruik door Delhaize van uw gegevens voor direct marketing. Meer informatie over de manier waarop u dit kan doen vindt u in hoofdstuk 7.

Hoelang houden wij uw gegevens bij?

Uw klantgegevens worden door ons bijgehouden volgens deze regels:
 • Wij houden de gegevens van de Plus kaart (identificatiegegevens) bij vanaf het moment dat u zich inschrijft en tot 3 jaar na uw laatste activiteit bij Delhaize. Indien u uw kaart gedurende 3 jaar niet meer heeft gebruikt, worden al uw identificatiegegevens uit onze databanken gehaald. U kan ook steeds vragen dat uw gegevens worden verwijderd indien u uw Plus kaart niet meer wenst te gebruiken. In dat geval zullen wij uw identificatiegegevens uit onze databanken halen en uw kaart blokkeren.
 • Details over uw aankopen houden wij gedurende maximum 7 jaar bij. Indien uw identificatiegegevens uit onze databanken verwijderd zijn, worden deze gegevens geanonimiseerd.
 • Gegevens over uw inschrijvingen voor onze nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie worden bijgehouden om uw in- en uitschrijvingen van onze verschillende communicatiekanalen correct op te volgen.
Wij verbinden ons ertoe om na afloop van de bewaringstermijn de persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden op een veilige manier te wissen, te vernietigen of te anonimiseren.

We houden wel steeds de informatie over uw verzoeken inzake uw persoonsgegevens bij. Zo kunnen wij aantonen dat wij uw verzoek wel degelijk hebben beantwoord.

Waar worden uw gegevens bewaard of verwerkt?

Uw gegevens worden voornamelijk binnen de EU bewaard.

We werken ook met leveranciers die buiten de EU gevestigd zijn en die eventueel toegang kunnen krijgen tot uw gegevens om ons bepaalde diensten zoals hosting of onderhoud te leveren.

Deze leveranciers zijn gevestigd in de volgende landen: Israël, VS, India, Marokko.

We hebben steeds de nodige waarborgen voorzien om gegevens in deze landen te kunnen laten verwerken.
 • Wat Israël betreft, heeft de Europese Commissie besloten dat in dat land een passend beschermingsniveau gewaarborgd is.
 • In de VS werken wij met leveranciers die het Privacy Shield naleven – wat ook een passend beschermingsniveau waarborgt – of met standaardcontracten die door de Europese Commissie als een passende waarborg beschouwd worden.
 • Voor doorgiften naar India en Marokko werken we ook steeds met standaardcontracten die door de Europese Commissie als een passende waarborg beschouwd worden.

10.2. Selfscan

Delhaize verzamelt uw gegevens telkens u uw Delhaize Plus kaart scant aan de selfscan. Het gaat daarbij om informatie zoals het nummer van de Plus kaart, transactiegegevens, en desgevallend uw naam. De steekproefsgewijze controles die wij uitvoeren, zorgen voor een beoordelingscijfer dat ons in staat stelt om diefstal en fraude te bestrijden.  

Deze gegevens worden verzameld en verwerkt zodat u van de selfscan gebruik kan maken en op basis van ons gerechtvaardigd belang om fraude en diefstal bij het gebruik van de selfscan tegen te gaan. Gegevens die bij gebruik van de selfscan verzameld worden, worden gedurende twee jaar bijgehouden.

10.3. Deelname aan wedstrijden

Delhaize verzamelt uw gegevens indien u deelneemt aan wedstrijden. Het gaat daarbij om uw naam, voornaam, adres, emailadres of andere contactgegevens, en desgevallend uw rekeningnummer. Delhaize gebruikt deze gegevens voor het beheer van de wedstrijd en om u te contacteren indien u iets wint en desgevallend om uw winst uit te betalen. Daarnaast heeft Delhaize een gerechtvaardigd belang om fraude bij het deelnemen aan de wedstijd tegen te gaan.

Indien de wedstrijd georganiseerd wordt via Facebook, kiest u zelf of u deze gegevens deelt via de Delhaize Facebook pagina.

Hoelang houden wij uw gegevens bij?

Uw gegevens worden enkel bijgehouden voor de duur van de wedstrijd. Indien u ons bij het inschrijven voor de wedstrijd ook toestemming heeft gegeven om u onze nieuwsbrieven toe te sturen, worden deze gegevens bijgehouden zoals uitgelegd in de informatie over “Marketing & Getrouwheidsprogramma: de Plus-kaart”.

Waar worden uw gegevens bewaard of verwerkt

Uw gegevens worden voornamelijk binnen de EU bewaard.

We werken ook met leveranciers die buiten de EU gevestigd zijn en die eventueel toegang kunnen krijgen tot uw gegevens om ons bepaalde diensten te leveren (zoals hosting).

Deze dienstleveranciers zijn gevestigd in de VS.

We hebben steeds de nodige waarborgen voorzien om gegevens in de VS te kunnen laten verwerken. Wij werken namelijk met leveranciers die het Privacy Shield naleven – wat ook een passend beschermingsniveau waarborgt – of met standaardcontracten die door de Europese Commissie als een passende waarborg worden beschouwd.

10.4. Tevredenheidsenquêtes

Delhaize verzamelt uw gegevens wanneer u vrijwillig tevredenheidsenquêtes invult. Wij vragen dan informatie zoals naam, adres, Delhaize winkel waar u gewoonlijk gaat winkelen, e-mailadres en taal. Verder stellen wij u vragen om uw tevredenheid na te gaan.

Enquêtes worden gemaakt door Delhaize zelf of door derde partijen die hierin gespecialiseerd zijn. Deze partijen aggregeren de informatie die ze bekomen, waarna Delhaize enkel anonieme gegevens toegestuurd krijgt. De dienstverleners houden uw persoonsgegevens slechts 3 maanden bij. Daarna houden ze geanonimiseerde rapporten bij.

Indien u vraagt de enquêtes niet meer te krijgen (recht op verzet), wordt dit zeker nageleefd. Uw emailadres wordt dan verwerkt met als enig doel zeker te zijn dat u geen emails meer krijgt in verband met tevredenheidsenquêtes.

De regelgeving in verband met enquêtes en het proportionaliteitsbeginsel van de privacywetgeving worden steeds nageleefd.

10.5. E-commerce

Delhaize verzamelt en gebruikt uw gegevens om door u bestelde producten te bezorgen in uw gekozen winkel (Collect) of op het door u gekozen adres (Home Delivery). Het gaat hierbij om informatie zoals naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer, bestelling en aanpassingen die noodzakelijk is zijn om de producten op de juiste bestemming af te leveren. Wannneer u gekozen heeft voor Delivery + wordt ook informatie over uw leveringsvoorkeuren bijgehouden. Indien u hiervoor toestemming geeft, kunnen we ook lokatiegegevens verwerken zodat wij uw bestelling tijdig kunnen klaarzetten. 

Wanneer uw bestelling thuis afgeleverd wordt, wordt informatie bijgehouden over uw betaling, de plaats en het tijdstip van de levering en eventuele opmerkingen. Dit is nodig om elke mogelijke klacht of vraag op te kunnen volgen.

Te dien einde is het noodzakelijk uw gegevens te delen met de leveranciers waarvan wij gebruik maken om de producten bij u te bezorgen.

Verder dienen we ook de gegevens over de transactie en de betaling bij te houden om onze boekhoudkundige verplichtingen na te leven.

Hoelang houden wij uw gegevens bij?

Uw gegevens worden gedurende 5 jaar bijgehouden voor onze boekhouding en om mogelijke klachten te kunnen beantwoorden. Gegevens die hiervoor niet nuttig zijn worden minder lang bijgehouden (tussen 1 dag en 3 maanden).

Waar worden uw gegevens bewaard of verwerkt?

Uw gegevens worden voornamelijk binnen de EU bewaard.

We werken ook met leveranciers die buiten de EU gevestigd zijn en die eventueel toegang kunnen krijgen tot uw gegevens om ons bepaalde diensten te leveren (zoals support of de berekening van de meest effectieve route naar het door u opgegeven adres).

Deze leveranciers zijn gevestigd in Canada en de VS.

We hebben steeds de nodige waarborgen voorzien om gegevens in deze landen te kunnen laten verwerken.

 • Wat Canada betreft, heeft de Europese Commissie besloten dat in dat land een passend beschermingsniveau gewaarborgd is.
 • In de VS werken wij met leveranciers die het Privacy Shield naleven – wat ook een passend beschermingsniveau waarborgt – of met standaardcontracten die door de Europese Commissie als een passende waarborg beschouwd worden.

10.6. YES WE SCAN

Delhaize verzamelt en gebruikt uw gegevens om u in staat te stellen uw producten snel te betalen in de winkels, met behulp van een mobiele applicatie, zonder dat u de kassa hoeft te passeren.  Het gaat om de volgende gegevens: naam, voornaam, e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig om gebruik te kunnen maken van de service "YES WE SCAN".  

Wij bewaren betalings- en transactiegegevens om aan onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen te kunnen voldoen.

Hoelang houden wij uw gegevens bij?
Uw gegevens worden gedurende 5 jaar bijgehouden voor onze boekhouding en om mogelijke klachten te kunnen beantwoorden. Gegevens die hiervoor niet nuttig zijn worden minder lang bijgehouden (tussen 1 dag en 3 maanden).
 

10.7. Klantendienst

Indien u contact opneemt met onze klantendienst, worden uw gegevens verwerkt om uw vraag/verzoek te kunnen beantwoorden.

Het kan gebeuren dat we bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid verwerken, bvb. indien u een vraag stelt omtrent allergenen aan onze klantendienst – deze gegevens verwerken wij enkel om uw vraag te kunnen beantwoorden en houden we bij als bewijs van het antwoord dat wij u gegeven hebben. Door uw vraag te stellen geeft u ons de toestemming om deze gegevens te verwerken.

Verder worden er ook statistieken gemaakt op basis van de vragen, klachten of opmerkingen die aan de klantendienst worden gesteld.

Hoelang houden wij uw gegevens bij?
De vragen en antwoorden worden in ons CRM systeem opgenomen en bijgehouden gedurende 5 jaar. Dit maakt het mogelijk om dossiers en eventuele klachten te documenteren en op te volgen.

Waar worden uw gegevens bewaard of verwerkt?
Uw gegevens worden voornamelijk binnen de EU bewaard.

We werken ook met leveranciers die buiten de EU gevestigd zijn en die eventueel toegang kunnen krijgen tot uw gegevens om ons bepaalde diensten te leveren (zoals hosting en data management).

Deze dienstleveranciers zijn gevestigd in de VS.

We hebben steeds de nodige waarborgen voorzien om gegevens in de VS te kunnen laten verwerken. Wij werken namelijk met leveranciers die het Privacy Shield naleven – wat ook een passend beschermingsniveau waarborgt – of met standaardcontracten die door de Europese Commissie als een passende waarborg beschouwd worden.

10.8. Cookies - Gebruik op de website

Zoals veel websites gebruiken wij cookies om informatie te verwerken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt bewaard. Deze standaardtechnologie laat toe om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren (taalkeuze, bezochte pagina’s, duur van de bezoeken, enz.). Hierdoor kunnen wij navigatie op onze website aanpassen en verbeteren.

U kunt te allen tijde de instellingen van uw webbrowser wijzigen (Internet Explorer, Firefox, Safari, Edge, Chrome, enz.) om de installatie van cookies te blokkeren of te filteren. Houd in dit geval wel rekening met het feit dat Delhaize geen rekening meer zal kunnen houden met de keuzes die u op de website in het verleden heeft gemaakt (bvb. de taal die u gekozen heeft) of dat sommige delen van de website niet meer correct kunnen functioneren.

Waarvoor gebruiken wij cookies?

Cookies kunnen ‘noodzakelijk’ zijn om een website technisch te doen werken. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde ‘sessie cookies’ die informatie over het gebruik van de website door de bezoeker bijhouden zolang de sessie open is.

Cookies kunnen ‘functioneel’ zijn indien ze bijvoorbeeld bijhouden welke taal u gekozen heeft bij een vorig bezoek aan de website (zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te geven).

Wij verwerken ook uw persoonsgegevens door middel van cookies om statistieken en studies te maken die relevant zijn voor de Delhaize website en om de inhoud en de werking ervan te verbeteren.

Sommige cookies worden door derde partijen geïnstalleerd, Zij vallen dan ook volledig onder hun verantwoordelijkheid. Een overzicht van het soort cookies dat door derde partijen op de website van Delhaize geplaatst werd, kunt u hier terugvinden. U kan de cookies ook steeds verwijderen uit uw cookie folder, of uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet op uw apparaat geïnstalleerd worden.

Marketing op de website. Bepaalde cookies kunnen gelinkt zijn aan uw profiel als klant indien u ons uw klantenkaartnummer heeft doorgegeven. In dat geval kunnen de promoties op de website aangepast worden aan uw aankoopgedrag. Deze dienst heet Myoffer. Als u hier geen gebruik van wenst te maken, kunt u zich hiervoor steeds uitschrijven via uw online profiel.

10.9. Sociale media

Delhaize gebruikt sociale media (bvb Facebook, Twitter, ...) om u informatie te verstrekken. U kan steeds via dit kanaal met Delhaize contact opnemen. Delhaize zal uw gegevens gebruiken om op uw vraag, uw klacht of uw opmerking over Delhaize te antwoorden of deze te verwerken.

De voorwaarden van dienstverleners van de sociale media zijn steeds van toepassing. Bij het gebruiken van deze diensten hebt u de voorwaarden ervan aanvaard. Verdere toelichting over de manier waarop deze dienstverleners uw gegevens gebruiken zijn op hun platform verkrijgbaar. Delhaize is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door deze dienstverleners.

Delhaize gebruikt de marketingdiensten van sociale media om commerciële informatie aan haar klanten of soortgelijk publiek te verstrekken. Dit gebeurt steeds overeenkomstig de voorwaarden van de sociale media die u heeft aanvaard.

Delhaize volgt ook alle informatie op die over de onderneming op de sociale media wordt gepubliceerd. Uw gegevens kunnen dus door Delhaize worden bewaard voor dit doeleind.

Delhaize zal geen photo’s van u publiceren op sociale media indien u hier niet van op de hoogte bent en u hiervoor geen toestemming heeft gegeven.

Tenslotte kan sociale media ook gebruikt worden door Delhaize om met u contact op te nemen, of om uw gegevens in te zien (indien u dit aanvaard hebt) in het kader van recruteringscampagnes.

10.10. Mobiele apps

Delhaize biedt ook mobiele apps aan.

Om u in te schrijven op onze mobiele apps vult u uw identificatie- en contactgegevens in. Deze worden door Delhaize gebruikt om uw e-commerce profiel aan te maken.

In dat geval vestigen wij er uw aandacht op dat apps informatie bewaren in verband met uw registratie en uw sessie. Deze informatie wordt gecodeerd en lokaal opgeslagen op het toestel waarop u de app heeft geïnstalleerd. Deze techniek is vergelijkbaar met cookies, maar specifiek per toestel. Om de gegevens te verwijderen, volstaat het de app te verwijderen.

Verder gebeurt op de app hetzelfde als op de website. Indien u een e-commerce account aanmaakt, kunt u onze producten online bestellen. In dat geval verwerken wij persoonsgegevens zoals beschreven in de sectie “e-commerce & Delhaize homedelivery” (zie hierboven). Gegevens worden ook voor het getrouwheidsprogramma gebruikt indien u uw Plus-kaartnummer invult, of indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief (zie hierboven “Marketing & Getrouwheidsprogramma: de Plus-kaart”).

10.11. Externe communicatie

Gegevens van journalisten worden in onze PR databank bijgehouden om naar de juiste mensen onze persberichten uit te kunnen sturen.

Wij houden hiervoor de volgende gegevens bij: naam, functie, professioneel mailadres, adres redactie, professioneel telefoonnummer.

Deze gegevens worden bijgehouden zolang wij weten dat deze persoon in functie is.

10.12. Fraudebestrijding

Delhaize heeft een gerechtvaardigd belang om fraude te bestrijden. Hiervoor bestaat een specifieke dienst binnen Delhaize. Deze dienst maakt analyses om fraude bij aankoop, wedstrijden, het plaatsen van bestellingen, gebruik van systemen, of bij andere diensten te detecteren en op te volgen. De gegevens die voor dit doel verwerkt worden, zijn alle gegevens die in onze systemen zijn opgeslagen (identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over het gebruik van de dienst). Er worden geen automatische beslissingen genomen op basis van analyses door machines. De regelgeving ivm onderzoek en het proportionaliteitsbeginsel worden steeds nageleefd.

Gegevens worden bijgehouden zolang het onderzoek loopt, en zolang de gegevens nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De dossiers worden daarna gearchiveerd conform de wetgeving.

10.13. Camerabewaking

De verwerking van persoonsgegevens via camerabewaking gebeurt in overeenstemming met de Belgische Camerawet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming.

Camerabeelden die door onze bewakingscamera’s worden vastgelegd worden maximaal 1 maand bijgehouden, behalve indien de beelden gebruikt moeten worden als bewijsmateriaal in het kader van een onderzoek of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering .

Aangezien het doorgeven van camerabeelden de privacy van andere mensen die op de beelden voorkomen kan schenden, kan toegang tot bewakingsbeelden die door Delhaize gemaakt worden enkel verkregen worden via aanvraag bij de politie.

10.14. Veiligheid en verwerking voor toegangscontrole

Delhaize verwerkt ook uw gegevens indien u haar kantoren bezoekt. U wordt dan gevraagd uw identificatiegegevens te geven en de naam van de persoon die u komt bezoeken. Deze gegevens worden door Delhaize bewaart in het geval er een incident is waarbij u betrokken bent. Delhaize heeft immers een wettelijke verplichting om haar gebouwen, gegevens, servers en informatie te beveiligen. Op basis van die gegevens kan Delhaize ook nagaan wie in de gebouwen is in het geval van brand of nood aan evacuatie. Deze gegevens worden 3 maanden bijgehouden behalve indien er een incident gebeurt of er een onderzoek nodig is. Dan worden de gegevens zolang bijgehouden als nodig voor het onderzoek.

11. Links naar andere websites

Deze website kan net zoals andere websites van Delhaize, links bevatten naar websites die worden beheerd door ondernemingen buiten Delhaize. Die andere websites hebben een eigen privacyverklaring die u aandachtig moet doorlezen wanneer u daar naartoe surft. In geen geval kan Delhaize verantwoordelijk zijn voor de inhoud van die websites noch voor enige verwerking van persoonsgegegevens door deze derde partijen.

12. Bijwerking van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om het gegevensgebruik door Delhaize correct te weerspiegelen. Hiervan wordt u niet voorafgaandelijk in kennis gesteld. Eventuele aanpassingen worden wel op de websites van de ondernemingen van Delhaize onder de aandacht gebracht. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.

13. Contacteer ons

Voor vragen, klachten of het indienen van verzoeken kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen naar info@delhaize.be. Meer informatie over de manier waarop u uw rechten kan uitoefenen vindt u in het hoofdstuk 7.

Indien nodig kunt u ons ook een brief zenden naar Delhaize Le Lion/De Leeuw Comm. VA – klantendienst – Osseghemstraat 53, 1080 Brussel.

We helpen u graag verder.

Toevoegen aan de lijst
U lijkt nog geen boodschappenlijst te hebben. Klik op de knop onderaan om een nieuwe lijst aan te maken.
Dit product werd al toegevoegd aan deze lijst.
Het product is toegevoegd aan de lijst

  Je mandje is leeg

  Inspiratie nodig? Naar de snelle shop of Promoties

  De prijs wordt berekend en weergegeven op de 'winkelmand' pagina

  Naar het winkelmandje